Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden is uitgewerkt wat jouw en mijn rechten en plichten zijn als we gaan samenwerken.

Als je deelneemt aan één van mijn online cursussen en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan contact met mij op. Dan zoeken we samen een oplossing.

Artikel 1. Definities
Als je in deze tekst onderstaande woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 1. Ik of mij: Het bedrijf van Hans van der Klok, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02081896, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Jij/je of jou: de natuurlijke- of rechtspersoon die een cursus volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
 3. Online cursus: Alle vormen van informatieoverdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.
 2. Deze algemene voorwaarden mag ik wijzigen. De meest recente versie staat altijd op deze pagina. Als de wijzigingen invloed hebben op de overeenkomst tussen jou en mij, zal ik je van de wijziging op de hoogte stellen.
 3. Als er iets in deze algemene voorwaarden staat dat niet geldig is, omdat het nietig is of door jou vernietigd wordt, spreken we samen een nieuwe regel af, waarmee we hetzelfde doel bereiken.

Artikel 3. Aanbod

 1. Ik doe een schriftelijk aanbod, onder meer op de website, via webinars of per e-mail.
 2. Ik doe mijn uiterste best om ervoor te zorgen dat alle producten en diensten die op mijn website en in al het andere promotiemateriaal worden gepresenteerd, en hun potentieel om inkomsten te genereren, eerlijk en nauwkeurig worden gepresenteerd. Er is echter geen garantie dat je dit inkomen of enig inkomen zult behalen.
 3. De getuigenissen en voorbeelden die op mijn website worden gepresenteerd, evenals in elk ander promotiemateriaal, zijn uitzonderlijke resultaten. Dergelijke uitzonderlijke resultaten zijn niet van toepassing op de gemiddelde gebruiker en zijn niet bedoeld om te garanderen dat jij dezelfde of vergelijkbare resultaten zult behalen.
 4. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
 5. Je gaat akkoord met het aanbod op de manier zoals dat bij het aanbod is vermeld. Je akkoord is pas definitief wanneer ik het heb bevestigd.
 6. Het aanbod is alleen voor ondernemers. Ben je geen ondernemer of ben je (nog) niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan mag ik je aanvraag weigeren en kan ik ervoor kiezen je akkoord niet te bevestigen.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met het aanbod en je daarvoor de overeengekomen vergoeding betaald hebt.
 2. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 3. Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Dat is nog nooit voorgekomen, het staat hier dus puur voor noodgevallen.
 4. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.
 5. Ik mag de content die ik volgens onze overeenkomst lever veranderen, vernieuwen, vervangen of wijzigen.
 6. Ben je niet tevreden over de online cursus of het lidmaatschap? Dan kun je binnen 90 dagen een beroep doen op de niet-goed-geld-terug-garantie. Belangrijk is dat je de complete cursus hebt doorlopen, de werkwijze hebt toegepast, werkboeken hebt ingevuld en hebt deelgenomen aan de live sessies.

Artikel 5. Online cursussen

 1. Ik bied verschillende online cursussen aan. Deze kunnen in één keer of in termijnen worden betaald. Een lidmaatschap of abonnement is geen online cursus.
 2. Toegang tot de online cursus is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit de online cursus niet met anderen delen. Ook eventuele live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. Wanneer je toch je inloggegevens met iemand deelt, mag ik de toegang tot de online cursus blokkeren en vervallen al je rechten. Ik ontbind dan de overeenkomst tussen jou en mij en jij hebt geen recht op geld terug.
 3. Je kunt pas na betaling deelnemen aan een online cursus.
 4. Je krijgt toegang tot de online cursus, zolang als de online cursus bestaat. Ik zal er altijd voor zorgen dat de online cursus minimaal één jaar toegankelijk is, nadat jij je voor de online cursus hebt ingeschreven.
 5. Soms bied ik bij de online cursus ook toegang tot een online community aan. Dit is voor maximaal één jaar tenzij dit anders in het aanbod heeft gestaan.
 6. Je moet een internetverbinding hebben om een online cursus te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste cursusonderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 7. Tenzij dat anders in het aanbod staat vermeld, heb je geen recht op persoonlijke begeleiding of live sessies.
 8. De online cursus kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest.
 9. Als je VIP-begeleiding bent overeengekomen, spreken jij en ik samen de data af voor de begeleiding.

Artikel 6. Lidmaatschap

 1. Ik bied een lidmaatschap aan, waarvoor je voor de eerste dag van de maand kunt inschrijven om toegang te krijgen tot de content van de komende kalendermaand.
 2. Je krijgt in het lidmaatschap alleen toegang tot alle toekomstige content.
 3. Wanneer je als VIP meedoet aan het lidmaatschap, is de VIP-begeleiding online in een groep, waarvan ik vooraf de data en tijdstippen aankondig.
 4. Opzeggen van het lidmaatschap kan maandelijks, uiterlijk voor de eerste maandag van de maand, door een e-mail te sturen naar [email protected].
 5. Na opzegging krijg je nog tot de eerste maandag van de komende maand toegang tot de content. Op de eerste maandag van de maand vervalt je toegang tot alle content.
 6. Wanneer je na opzegging opnieuw lid wilt worden, kan dat tegen het dan geldende tarief. Je krijgt geen toegang meer tot de oude content, dus ook niet tot de content van de maanden dat je eerder al lid was.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Ik ben rechthebbende van alle teksten, afbeeldingen, video’s en andere werken van intellectueel eigendom op mijn website, in de online cursus en in het lidmaatschap. Als ik zelf niet de rechthebbende ben, dan heb ik een licentie om het te mogen gebruiken.
 2. Ik vind het belangrijk dat mijn content uniek blijft. Daarom geef ik je geen toestemming om het te gebruiken, te delen, openbaar te maken, te kopiëren of na te maken.
 3. Je mag alleen materialen opslaan als thuiskopie of downloaden voor strikt persoonlijk gebruik, wanneer dit bij de materialen staat aangegeven. Deze materialen mag je niet aan anderen laten zien.
 4. Je mag anderen ook geen toegang geven tot de werken, de materialen, de online cursus, het lidmaatschap of andere zaken die achter de inlog te vinden zijn.
 5. Je mag niet zelf een online cursus of een lidmaatschap aanbieden aan derden, op basis van de informatie, materialen en werken uit de online cursus of het lidmaatschap.
 6. Maak je inbreuk op mijn intellectuele eigendomsrechten of schend je een van bovenstaande regels, dan mag ik daarvoor een boete rekenen van € 25.000,- per incident en € 10.000,- per week of een deel van de week dat de schending voortduurt, met een maximum van € 250.000,-.

Artikel 7. Vergoeding en betaling

 1. Betaling moet gedaan zijn voordat je toegang kunt krijgen tot de online cursus.
 2. Je ontvangt de digitale factuur per e-mail.
 3. Je moet de factuur binnen 14 dagen betalen. Betaal je niet, dan kan ik de toegang tot de online cursus of het lidmaatschap blokkeren, totdat je wel betaald hebt.
 4. Betaal je helemaal niet, dan mag ik de overeenkomst ontbinden en mag ik een incassobureau inschakelen om ervoor te zorgen dat je alsnog betaalt. Ik mag dan ook de wettelijke incassokosten rekenen, met een minimum van € 40,-.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en de aangeboden online cursus.
 2. Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens de online cursus wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 3. Jouw persoonlijke resultaat kan sterk variëren en is gebaseerd op je individuele capaciteit, bedrijfservaring, kennis, expertise, inzet en verlangen.
 4. Ik ben niet aansprakelijk voor virussen die op jouw computer staan of daar op komen te staan, ook niet als dat door een e-mail of via een bestand van mijn online cursus of lidmaatschap is gebeurd.
 5. Ik kan niet garanderen dat de online cursus of het lidmaatschap op elk moment van de dag beschikbaar is. Als ik het probleem merk, kan het meestal binnen een paar uur opgelost zijn, zodat je weer toegang hebt. Als je een probleem merkt, wil je dat dan aan mij melden door een e-mail te sturen naar [email protected]? Dan kan mijn team of ik het zo snel mogelijk oplossen.
 6. Ik ben alleen maar aansprakelijk voor directe schade, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming en maximaal tot de hoogte van het factuurbedrag of in het geval van het lidmaatschap tot maximaal de laatste drie maanden daarvan.

Artikel 9. Overige

 1. Ik ga zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Dit heb ik verder beschreven in de privacyverklaring.
 2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Utrecht.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 13-2-2022.

Hans van der Klok
Copernicusstraat 7
1223 GN Hilversum
KvK: 02081896
BTW: NL001396865B70